Họp thư TCT   Đăng nhập   

Hướng dẫnLIÊN KẾT WEBSITE

Công báo tỉnh Đăk Nông.
 
cơ sở dữ liệu dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 
Văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành.
 
Tin cải cách hành chính.
 
Trung tâm xúc tiến ĐT - TM & DL Đăk Nông.
 Lượt truy cập: 
Thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk nông.           Tỉnh Đắk Nông được thành lập đầu năm 2004, hiện nay toàn tỉnh có 18 cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh, 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 71 đơn vị hành chính cấp xã. Là tỉnh miền núi, cơ sở vật chất, đời sống người dân đang còn gặp nhiều khó khăn, dân trí nhìn chung còn thấp. Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích nhằm thu hút đầu tư từ nguồn vốn của các cá nhân, doanh nghiệp trong nước, cũng như nước ngoài. Tuy nhiên, các quy định về thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, rườm rà gây không ít tốn kém, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, ngày 22/7/2008 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt Tổ công tác 30), Đề án 30 bao gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 01/7/2009; Giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 01/5/2010; Giai đoạn 3 hoàn thành trước ngày 31/12/2010.

Kết thúc giai đoạn 1 và sau thời gian thống kê bổ sung, đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và 2 bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã có tổng số 1.497 thủ tục hành chính hiện đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh, trong đó có 1.048 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 267 thủ tục hành chính cấp huyện và 182 thủ tục hành chính cấp xã.

Để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiện tra cứu các thủ tục hành chính và tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện Đề án 30 một cách thiết thực và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trang tin điện tử Thủ tục hành chính.

Trang tin này có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính, về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại địa phương; đồng thời, là địa chỉ để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi người dân tra cứu thủ tục hành chính, tham gia trực tiếp vào quá trình thống kê, rà soát thủ tục hành chính nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây cản trở cho hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Trang tin này cũng nhằm mục đích công khai hóa rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp biết các quy định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

Việc ra mắt trang tin điện tử Thủ tục hành chính tỉnh Đăk Nông là một sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Nhân sự kiện này, đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền giới thiệu về Trang tin Thủ tục hành chính tỉnh để mọi người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng rộng rãi.

            Chân thành cảm ơn !

                                                           TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC

                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

                                                          

 CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Trang tin của Tổ công tác thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông

  Chỉ đạo: Tổ trưởng Tổ công tác, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

  Email: tct@thutuchanhchinh.daknong.gov.vn

  ĐT: (0501)3546990 - (0501)3546991