Họp thư TCT   Đăng nhập   
Điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức


2. Điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức

2.1. Trình tự thực hiện:

- Đơn vị có yêu cầu điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức, có văn bản đề nghị với Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ hoàn thành thủ tục trình UBND tỉnh (đối với cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý) hoặc ra văn điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với công chức, viên chức không thuộc diện tỉnh quản lý - Sở Nội vụ ra văn bản thoả thuận đối với đề xuất của đơn vị

2.2. Cách thức thực hiện:

 - Thủ trưởng đơn vị có văn bản đề xuất điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức

- Sở Nội vụ hoàn thành thủ tục trình UBND tỉnh điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận đối với cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý, hoặc làm thủ tục điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc diện tỉnh quản lý

2.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh:

1. Công văn của đơn vị đang quản lý đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác.

2. Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức; nêu rõ lý do thuyên chuyển công tác (kèm theo các giấy tờ xác nhận lý do thuyên chuyển công tác).

3. Công văn đồng ý của cơ quan có nhu cầu tiếp nhận công chức, viên chức; nêu rõ: nhu cầu tiếp nhận (xác nhận còn biên chế), dự kiến bố trí công tác.

4. Quyết định tuyển dụng, quyết định công nhận hết thời gian tập sự, quyết định lương hiện hưởng (bản photo)

5.  Sơ yếu lý lịch mẫu (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan đang quản lý tại thời điểm chuyển công tác).

6.  Bản kiểm điểm quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị

* Hồ sơ tiếp nhận, thuyên chuyển ngoại tỉnh:

+ Hồ sơ lần thứ nhất :

1. Văn bản đồng ý tiếp nhận hoặc thuyên chuyển công tác của cơ quan đơn vị, nêu rõ:

- Dự kiến bố trí công tác đối với trường hợp tiếp nhận (xác nhận còn biên chế).

- Lý do thuyên chuyển công tác của công chức, viên chức đối với trường hợp thuyên chuyển công tác

2.  Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức (kèm theo các giấy tờ xác nhận lý do thuyên chuyển công tác).   

3.  Bản kiểm điểm quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị.

4.  Quyết định tuyển dụng.

5.  Quyết định lương hiện hưởng.

6.  Văn bằng, chứng chỉ liên quan có chứng thực.

8.  Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị quản lý CCVC)

* Những người chuyển công tác thuộc diện hợp lý hóa gia đình cần có thêm:

9.  Bản sao giấy đăng ký kết hôn.

10.  Các tài liệu xác minh liên quan đến lý do chuyển công tác.

+ Hồ sơ lần thứ hai:

1. Công văn tiếp nhận của cơ quan chủ quản nơi đến.

2. Quyết định thuyên chuyển hoặc tiếp nhận của cấp có thẩm quyền (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) (02 bộ đối với CBCC thuộc diện tỉnh quản lý

2.4. Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc (đối với hồ sơ lần thứ nhất)

- 05 ngày làm việc đối với hồ sơ lần 2

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị thực hiện

2.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

2.8. Lệ phí: Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

2.10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Pháp lệnh Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung năm 2003

Nghị định số:  117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Thông tư số 09/2004/TT-BNV của Bộ Nội vụ  về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ

Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Quyết định số: 24/2008/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức.
  Ý kiến Gửi ý kiến về thủ tục hành chính Xem ý kiến Xem các ý kiến Quay lại


Thông tin
Mã số hồ sơ:   NV-000178
Cấp thực hiện:    Cấp tỉnh
Cơ quan thống kê:
   Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông
Lĩnh vực:
    Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Các TTHC có liên quan:
   
Từ khóa:
   
 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
   

Căn cứ pháp lý
   
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh CBCC 
Pháp lệnh cán bộ, công chức 
116/2003/NĐ-CP 
117/2003/NĐ-CP 
09/2004/TT-BNV 
10/2004/TT-BNV 


Tìm kiếm văn bản với Google
Tìm kiếm
thủ tục hành chính
Mã số
Tên TTHC
Cơ quan thống kê
Cấp thực hiện Cấp tỉnh   
Cấp huyện    
Cấp xã
Lĩnh vực
Nội dung
TTHC liên quan
Từ khóa
Tìm kiếm mẫu đơn,
mẫu tờ khai

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Trang tin của Tổ công tác thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông

  Chỉ đạo: Tổ trưởng Tổ công tác, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

  Email: tct@thutuchanhchinh.daknong.gov.vn

  ĐT: (0501)3546990 - (0501)3546991